Xin gia hạn thời gian nộp BCTC năm 2020

30/03/2021 17:25

Ngày 30/03/2021, SGDCK TP.HCM nhận được công văn số 13/CV/CMX.2021 ngày 29/03/2021 của CTCP CAMIMEX GROUP (Mã chứng khoán: CMX) về việc gia hạn thời gian công bố thông tin BTCT kiểm toán năm 2020 chậm nhất là ngày 10/04/2021.

Lý do: CTCP CAMIMEX GROUP là công ty niêm yết quy mô lớn gồm 04 công ty con nên việc thu thập, kiểm tra và tổng hợp số liệu hợp nhất cần có thêm thời gian.

Theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 08 Thông tư 155/2015/TT-BTC hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán thì UBCKNN sẽ xem xét việc gia hạn thời gian công bố báo cáo tài chính năm và Công ty phải thực hiện công bố thông tin khi có ý kiến của UBCKNN.