Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Nguyễn Tuấn Hưng

30/03/2021 17:13

Nguyễn Tuấn Hưng báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang như sau: