Nghị quyết HĐQT về việc thống nhất thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

30/03/2021 15:42

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thống nhất thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 như sau: