Nghị quyết HĐQT về việc đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết HĐQT số 31 và thông qua một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 2/2021

31/03/2021 17:17

Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ thông báo Nghị quyết HĐQT về việc đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết HĐQT số 31 và thông qua một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 2/2021 như sau: