Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

31/03/2021 16:21

Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau thông báo Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 như sau: