Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế BCTC riêng năm 2020 so với cùng kỳ năm trước

31/03/2021 15:41

Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế BCTC riêng năm 2020 so với cùng kỳ năm trước như sau: