Thông báo về việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023

01/04/2021 17:29

 Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải thông báo về việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 như sau: