Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền CVRE2012

01/04/2021 15:43

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền VRE-HSC-MET05 (mã CK: CVRE2012) do Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh phát hành như sau: