Tiếp tục giữ nguyên diện kiểm soát đối với cổ phiếu PXI

05/04/2021 13:41

Ngày 31/03/2017 Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (SGDCK TP.HCM) đã ra Quyết định số 90/QĐ-SGDHCM đưa cổ phiếu PXI của CTCP Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí vào diện bị kiểm soát do “Cổ phiếu PXI bị đưa vào diện cảnh báo do BCTC năm 2012 có ý kiến ngoại trừ của Công ty kiểm toán có ảnh hưởng trọng yếu đến kết quả kinh doanh làm lợi nhuận sau thuế chuyển từ lãi thành lỗ và đang duy trì diện cảnh báo, đồng thời lợi nhuận sau thuế tại BCTC kiểm toán 2016 là -14.534.040.215 đồng”

Ngày 29/03/2021, SGDCK TP.HCM nhận được BCTC kiểm toán năm 2020 của Công ty và đã CBTT ra thị trường. Theo đó, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp là -50 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2020 là -93,5 tỷ đồng. Đồng thời, tại BCTC kiểm toán các vấn đề ngoại trừ của các năm trước vẫn còn tồn đọng ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của Công ty.

SGDCK TP.HCM tiếp tục giữ nguyên diện kiểm soát đối với cổ phiếu PXI việc xem xét hướng xử lý tiếp theo đối với cổ phiếu PXI sẽ căn cứ vào BCTC soát xét bán niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí.