Link công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

08/04/2021 17:20

Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam thông báo link công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 như sau: