Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Nguyễn Trần Phương

08/04/2021 16:30

Nguyễn Trần Phương báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội như sau: