Tiếp tục giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu HAS

08/04/2021 15:34

Căn cứ quyết định số 154/2013/QĐ-SGDHCM ngày 17/04/2013 về việc đưa cổ phiếu của Công ty Cổ phần Hacisco vào diện cảnh báo kể từ ngày 22/04/2013 do theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012, công ty kiểm toán đưa ra ý kiến ngoại trừ có ảnh hưởng trọng yếu đến kết quả kinh doanh, làm lợi nhuận sau thuế chuyển từ lãi thành lỗ.

Ngày 26/03/2021, SGDCK Tp.HCMđã nhận được báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2020, theo đó Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ năm 2020 của công ty là 2,95 tỷ đồng và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2020 là 3,08 tỷ đồng và vẫn còn ý kiến kiểm toán ngoại trừ liên quan đến các khoản công nợ phải thu 11,56 tỷ đồng và công nợ phải trả 4,79 tỷ đồng tại thời điểm 31/12/2020 chưa có đối chiếu nên công ty kiểm toán không thể thu thập được đầy đủ các tài liệu cần thiết để có thể đưa ra kết luận đối với số liệu này (HAS đã có công văn số 66/KT-HAS ngày 26/03/2021 giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán).

SGDCK Tp.HCM tiếp tục giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu HAS do vấn đề ngoại trừ trên BCTC kiểm toán tồn tại đã lâu và công ty vẫn chưa khắc phục được ý kiến ngoại trừ của kiểm toán, việc xem xét hướng xử lý tiếp theo đối với cổ phiếu HAS sẽ căn cứ vào BCTC soát xét bán niên năm 20210 của Công ty Cổ phần Hacisco.