Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 và tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2/2020

08/04/2021 15:32

Công ty Cổ phần Nam Việt thông báo Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 và tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2/2020 như sau: