Nghị quyết HĐQT về việc chốt quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên cho năm tài chính 2020

08/04/2021 14:41

Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức thông báo Nghị quyết HĐQT về việc chốt  quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên cho năm tài chính 2020 như sau: