Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Nguyễn Việt Triều

09/04/2021 17:34

Nguyễn Việt Triều báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông như sau: