Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Vũ Đông Hải

09/04/2021 17:01

Vũ Đông Hải báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ  Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings như sau: