Thông báo thời gian, địa điểm và đường dẫn tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

09/04/2021 16:59

Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu An Giang thông báo thời gian, địa điểm và đường dẫn tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 như sau: