Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Đào Mạnh Duy

09/04/2021 16:59

Đào Mạnh Duy báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ  Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên như sau: