Tiếp tục giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu DHM

09/04/2021 16:56

Ngày 03/07/2020, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (SGDCK) ra Quyết định số 361/QĐ-SGDHCM đưa cổ phiếu DHM của Công ty Cổ phần Thương mại & Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu vào diện cảnh báo kể từ ngày 10/07/2020 do “Ý kiến kiểm toán ngoại trừ tại BCTC KT năm 2019 có ảnh hưởng đến lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2018 của Công ty, thuộc trường hợp chứng khoán bị đưa vào diện cảnh báo quy định tại Điểm b Khoản 1.1 Điều 22 Quy chế Niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh”

Ngày 31/03/2021, CTCP Thương mại & Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu đã công bố thông tin BCTC KT năm 2020, theo đó Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại BCTC KT năm 2020 là âm 79,39 tỷ đồng và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại  ngày 31/12/2020 là âm 67,18 tỷ  đồng. Ngoài ra, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 không còn ý kiến ngoại trừ và kiểm toán có ý kiến nêu tại vấn đề khác khẳng định “Chúng tôi đã xem xét, đánh giá và nhận thấy những vấn đề mà Kiểm toán viên tiền nhiệm ngoại trừ không còn ảnh hưởng trọng yếu đến Báo cáo tài chính này”

Như vậy, căn cứ Điểm 4.1 và  4.2 Khoản 4 Điều 22 Quy chế Niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 85/QĐ-SGDHCM ngày 19/03/2018 về các trường hợp chứng khoán đưa ra khỏi cảnh báo, căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty Cổ phần Thương mại & Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu,  cổ phiếu DHM vẫn chưa khắc phục được nguyên nhân dẫn đến bị tình trạng cảnh báo. SGDCK Tp.HCM tiếp tục giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu DHM, việc xem xét hướng xử lý tiếp theo đối với cổ phiếu DHM sẽ căn cứ vào BCTC Hợp nhất soát xét bán niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Thương mại & Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu.