Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền CVIC2004

09/04/2021 15:59

Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền.VIC.KIS.M.CA.T.06 (mã CK: CVIC2004) như sau: