Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền CSTB2016

09/04/2021 15:55

Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền.STB.KIS.M.CA.T.10 (mã CK: CSTB2016) như sau: