Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền CHDB2008

09/04/2021 15:48

Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền.HDB.KIS.M.CA.T.05 (mã CK: CHDB2008) như sau: