Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền CHDB2007

09/04/2021 15:46

Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền.HDB.KIS.M.CA.T.04 (mã CK: CHDB2007) như sau: