Nghị quyết HĐQT về việc thoái một phần vốn đầu tư tại CTCP Việt Nga Hòa Bình và phương án góp vốn thành lập công ty con

09/04/2021 15:44

Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thoái một phần vốn đầu tư tại CTCP Việt Nga Hòa Bình và phương án góp vốn thành lập công ty con như sau: