Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Huỳnh Văn Thu

09/04/2021 15:43

Huỳnh Văn Thu thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ  Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương như sau: