Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn

09/04/2021 15:36

Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM như sau: