Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Nguyễn Hưng Long

09/04/2021 15:06

Nguyễn Hưng Long báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức như sau: