Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

09/04/2021 14:56

Công ty Cổ phần Đai lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng thông báo Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 như sau: