Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

09/04/2021 13:38

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam (mã CK: TNA) như sau: