Nhắc nhở chậm công bố thông tin và khắc phục ý kiến ngoại trừ của kiểm toán (lần 1)

09/04/2021 13:35

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM nhắc nhở chậm công bố thông tin và khắc phục ý kiến ngoại trừ của kiểm toán (lần 1) đối với Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam như sau: