Nghị quyết HĐQT thông qua việc đầu tư mua, bán, chuyển nhượng BĐS thuộc dự án Tòa nhà Hợp tác xã Thành Công ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

09/04/2021 13:29

Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ thông báo Nghị quyết HĐQT thông qua việc đầu tư mua, bán, chuyển nhượng BĐS thuộc dự án Tòa nhà Hợp tác xã Thành Công như sau: