Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

09/04/2021 13:28

Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành như sau: