Tiếp tục giữ nguyên diện kiểm soát đối với cổ phiếu MCG

09/04/2021 13:27

Ngày 09/11/2018, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (SGDCK TP.HCM) đã ban hành Quyết định số 454/QĐ-SGDHCM về việc đưa cổ phiếu của Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam (Mã chứng khoán: MCG) vào diện kiểm soát kể từ ngày 16/11/2018 do Báo cáo Tài chính (BCTC) hợp nhất soát xét bán niên 2018 của công ty có ý kiến ngoại trừ trọng yếu và điều chỉnh hồi tố số liệu năm 2017 dẫn tới lợi nhuận sau thuế (LNST) chưa phân phối tại 31/12/2017 là -168 tỷ đồng.

Ngày 02/04/2021, SGDCK TP.HCM nhận được BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2020 của MCG với lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ là -1,05 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2020 là -326,21 tỷ đồng. Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2020 tiếp tục có ý kiến ngoại trừ liên quan đến khoản nợ phải thu và nợ phải trả tại ngày 31/12/2020, đồng thời nhấn mạnh đến khả năng hoạt động liên tục của công ty. Ý kiến ngoại trừ đã tồn tại từ báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2018 đến nay và công ty vẫn chưa xử lý dứt điểm.

SGDCK TP.HCM tiếp tục giữ nguyên diện kiểm soát đối với cổ phiếu MCG việc xem xét hướng xử lý tiếp theo đối với cổ phiếu MCG sẽ căn cứ vào BCTC soát xét bán niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam.