Thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng chỉ quỹ ETF thay đổi niêm yết

09/04/2021 09:07

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng chỉ quỹ ETF thay đổi niêm yết như sau: