Quyết định về việc chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CMWG2104

13/04/2021 17:36

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Quyết định về việc chấp thuận đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền MWG/ACBS/Call/EU/Cash/12M/04 (mã CK: CMWG2104) do Công ty TNHH Chứng khoán ACB phát hành như sau: