Quyết định của HĐQT về việc thành lập Ban dự án tái cấu trúc hoạt động kinh doanh và Tiểu ban Nhân sự – Lương thưởng

13/04/2021 17:04

Công ty Cổ phần Traphaco công bố Quyết định của HĐQT về việc thành lập Ban dự án tái cấu trúc hoạt động kinh doanh và Tiểu ban Nhân sự – Lương thưởng như sau: