Trích Nghị quyết của HĐQT về thông qua giao dịch với người liên quan và Quyết định miễn nhiệm Phó ban Ban kiểm toán nội bộ

14/04/2021 17:30

Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú – Invest thông báo Trích Nghị quyết của HĐQT về thông qua giao dịch với người liên quan và Quyết định miễn nhiệm Phó ban Ban kiểm toán nội bộ như sau: