Thông báo đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát

14/04/2021 17:28

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị IDICO thông báo đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát như sau: