Quyết định về việc chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CKDH2102

29/04/2021 19:38

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Quyết định về việc chấp thuận đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CKDH01MBS21CE  (mã CK: CKDH2102) do Công ty Cổ phần Chứng khoán MB như sau: