Nghị quyết HĐQT về việc thông qua và triển khai phương án phát hành tăng Vốn điều lệ

03/06/2021 17:37

Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua và triển khai phương án phát hành tăng Vốn điều lệ như sau: