Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Đặng Thị Thu Hà

03/06/2021 16:57

Đặng Thị Thu Hà thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam như sau: