Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Nguyễn Văn Tuấn

03/06/2021 16:52

Nguyễn Văn Tuấn báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam như sau: