Nghị quyết HĐQT về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2020

03/06/2021 14:59

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 thông báo Nghị quyết HĐQT về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2020 như sau: