Thông báo dừng giao dịch mua cổ phiếu của Ông Trần Vũ Minh và Nghị quyết HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

03/06/2021 13:45

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát thông báo dừng giao dịch mua cổ phiếu của Ông Trần Vũ Minh và Nghị quyết HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau: