Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Nguyễn Nhật Long

03/06/2021 13:35

Nguyễn Nhật Long thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn như sau: