Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền CVNM2103

03/06/2021 09:29

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền CVNM04MBS20CE (mã CK: CVNM2103) do Công ty Cổ phần Chứng khoán MB phát hành như sau: