Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu

03/06/2021 09:21

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam (mã CK: DBC) như sau: