Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2020 bằng tiền

03/06/2021 09:19

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2020 bằng tiền của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước (mã CK: VSI) như sau: