Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

04/06/2021 17:36

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam (mã CK: HID) như sau: