Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Dịch vụ Giáo dục – Trí Đức

04/06/2021 17:30

Công ty Cổ phần Dịch vụ Giáo dục – Trí Đức báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh XNK Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình như sau: